RAPORTUL DE ȚARĂ ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN REPUBLICA MOLDOVA

RAPORTUL DE ȚARĂ ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN REPUBLICA MOLDOVA


Realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) însoțitoare necesită eforturi constante din partea entităților ONU, a statelor membre și a tuturor membrilor societății pentru a măsura progresul economic, social și de mediu. Acest lucru poate f realizat în mod efcient doar prin aplicarea unei perspective de egalitate de gen și de abilitare a femeilor. Prin urmare, în
sprijinirea eforturilor țării privind egalitatea de gen, Echipa de țară a ONU în Moldova (EȚONU) se angajează ferm să se asigure că activitățile și proiectele sale includ perspectiva de gen și identifcă acțiuni transformatoare pentru reducerea inegalităților în conformitate cu scopurile și obiectivele ODD. Acest angajament se refectă în Cadrul de Parteneriat ONU – Republica Moldova pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022 care este principalul document de planifcare strategică care ghidează activitatea EȚONU la nivel de țară.

EȚONU în Republica Moldova, inclusiv Banca Mondială (BM), s-a angajat, cu sprijinul BRȚ ONU, în elaborarea unei evaluări comune a egalității de gen care va permite o înțelegere integrală și cuprinzătoare a cauzelor fundamentale și a impactului inegalităților pronunțate cu care femeile și fetele se confruntă în Republica Moldova. Rezultatele evaluării vor contribui la mai multe documente strategice și analitice cheie: noul Cadru de Parteneriat de Țară al BM pentru Republica Moldova, care se preconizează a fi elaborat până la sfârșitul anului 2021; Analiza comună de țară a ONU pentru 2021 și viitorul Cadrul de Parteneriat ONU – Republica Moldova pentru Dezvoltare Durabilă, care se preconizează a f elaborat până la jumătatea anului 2022; precum și o serie de documente de program de țară, care se preconizează să fie elaborate de agențiile individuale ale ONU, cum ar f UN Women și PNUD, până la sfârșitul anului 2022.

Obiectivul general al raportului este de a elabora o evaluare cuprinzătoare a nivelului egalității între femei și bărbați în Republica Moldova în educație, sănătate, oportunități economice, libertatea de exprimare a opiniilor și de luare a măsurilor. Obiectivul specifc al evaluării este de a promova o înțelegere comună între entitățile ONU și BM a inegalităților cu care se confruntă femeile și fetele în Republica Moldova. Evaluarea va permite, de asemenea, o coordonare sporită a eforturilor, o mai mare efciență în sprijinul acordat țării și consolidarea activității comune în domeniul egalității de gen și abilitării femeilor.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns