OPERAȚIONALIZAREA FONDULUI NAȚIONAL PENTRU CREȘE

OPERAȚIONALIZAREA FONDULUI NAȚIONAL PENTRU CREȘE


RECOMANDĂRI DE OPERAȚIONALIZARE

Soluția propusă vizează atingerea unui compromis legat de două obstacole relevante. În primul rând este vorba despre disponibilitatea relativ mică  a APL pentru a investi resurse  în dezvoltarea și extinderea serviciilor de creșă, fapt care determină necesitatea unui instrument de finanțare cu destinație specială – Fondul de Creșe. Pe de altă parte, există reticența Guvernului în dezvoltarea unor mecanisme noi de finanțare destinate APL altele decît cele create prin intermediul Legii nr. 27 din 10.02.2022 și a HG. nr. 152 din 09.03.2022.

În acest sens, se propun următoarele:

(1) Se recomandă utilizarea infrastructurii de susținere financiară a dezvoltării locale deja existente, pentru crearea și extinderea serviciilor de creșe adecvat, finanțat din mijloace bugetare și din surse externe, prin intermediul Fondului Naționale pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). FNDRL reprezintă instrumentul principal privind finanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare regională și locală, care prevăd și dezvoltarea infrastructurii sociale la nivel de comunitate. Fondul se formează din alocaţiile anuale de la bugetul de stat, precum şi din alte surse. Cuantumul Fondului este de 1% din veniturile bugetului de stat, aprobat prin Legea bugetului de stat pentru anul respectiv. În Fond pot fi atrase şi alte mijloace financiare din sectorul public şi din cel privat la nivel local, regional, naţional şi internaţional, precum şi mijloacele oferite prin programele de asistenţă ale Uniunii Europene.

Având în vedere destinația FNDRL, se recomandă ca obiectivul de extindere a serviciilor de educație antepreșcolară să fie integrat în domeniile de intervenție prevăzute în cadrul acestui Fond. Integrarea acestuia în FNDRL, este o abordare de compromis acceptabilă, deoarece permite redirecționarea resurselor la cerere, adică acolo unde acestea sunt mai relevante.  Astfel, APL de nivelul I urmează să elaboreze propuneri de proiect pentru a beneficia de suport financiar în efortul de dezvoltare/ extindere a serviciilor de educație antepreșcolară.

Necesitatea integrării obiectivului de extindere a serviciilor de creșă în cadrul FNDRL se explică și prin dorința Guvernului de unificare a eforturilor de dezvoltare locală în cadrul unei platforme decizionale unice. Mecanismul instituit prin FNDRL asigură selectarea, aprobarea și implementarea proiectelor investiționale, atât la nivel regional, cât și cel local, precum și excluderea dublării finanțărilor din fondurile naționale disponibile pentru proiectele aferente acelorași domenii de intervenție. Astfel, prin HG 152 din 09.02.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală, se stabilește asigurarea unei surse unice de finanțare a proiectelor finanțate anterior din sursele Fondului Ecologic Național, Fondului pentru Eficiență Energetică și Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

(2) Se recomandă includerea unei măsuri specifice de finanțare în cadrul FNDRL legată de crearea, dezvoltarea și extinderea serviciilor de creșă. Mijloacele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru finanțarea programelor și proiectelor locale, conform următoarelor domenii de intervenție:

(i) Domeniul de intervenție 1. „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale”, care include următoarele măsuri:

1.1 „Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local”

1.2 „Instalarea iluminatului public”

1.3 „Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale”

(ii) Domeniul de intervenție 2. „Construcția și renovarea infrastructurii sociale”, care include următoarele măsuri:

2.1 „Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin  măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice”

2.2 „Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile”

2.3 „Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a  edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale.”

2.4 „Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public”.

(iii) Domeniul de intervenție 3. „Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă”, care include următoarea măsură:

3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare.

În contextul în care extinderea serviciilor de creșă se referă la domeniul de intervenție 2. ”Construcția și renovarea infrastructurii sociale”, se propune introducerea măsurii de finanțare 2.5. ”Dezvoltarea, extinderea și îmbunătățirea serviciilor de educație antepreșcolară”.

(3) Se propune să fie inclusă o prevedere de excepție în HG 152 din 09/03/2022, conform căreia APL va avea posibilitatea să beneficieze de 2 proiecte finanțate în cazul în care unul din acestea vizează serviciul de creșă. Conform Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (Anexa nr. 3 HG. 152 din 09.03.2022), art. 27 , pct. 4, aplicanții pot depune doar cîte un singur proiect per domeniu de intervenție. Această prevedere va descuraja majoritatea APL să depună proiecte în cadrul măsurii de finanțare 2.5.  În scopul de a stimula APL să aplice la măsura privind extinderea serviciilor de creșe, este necesar de a oferi posibilitatea ca aplicantul să poată înainta o propunere de proiect pe această dimensiune, chiar dacă mai intenționează să depună încă una în cadrul acestei măsuri, astfel nefiind pus în situația de a prioritiza o inițiativă sau alta. În caz contrar, problema insuficienței instituțiilor publice prestatoare de servicii de educație antepreșcolară rămâne a fi una nerezolvată atît timp cît aceasta nu constituie un obiectiv prioritar pentru APL.

(4) Se recomandă stabilirea unei limite de finanțare adecvate per proiect, proporționale cu necesitățile reale de dezvoltare a infrastructurii instituțiilor de educație antepreșcolară. Conform prevederilor HG. 152 din 09.03.2022, cheltuielile eligibile din cadrul proiectelor aprobate pot fi acoperite în limita unor plafoane de finanțare, stabilite pentru fiecare măsură din FNDRL în parte ( a se vedea tabelul 1). De exemplu, pentru măsura 2.3. „Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale.” este stabilit că pentru proiectele care vor fi înaintate în cadrul acesteia, să se ofere maximum 10 mln. de lei per proiect, ceea ce poate fi insuficient pentru realizarea obiectivului plenar de creare, extindere sau îmbunătățire a serviciilor de creșă. Pentru anul 2022, din cadrul FNDRL, a fost aprobat spre finanțare construcția unei instituții de educație timpurie cu o capacitate de 160 locuri în s. Bîc, comuna Bubuieci. Valoarea proiectului a constituit 45,5 milioane de lei, dintre care 10 mln. de lei au fost acoperiți din cadrul FNDRL, iar restul din cadrul resurselor externe și APL, din această cauză se recomandă instituirea unui plafon de finanțare per proiect în valoare de pînă la 20 milioane lei, cu posibilitatea de a majora acest plafon în timp. Pentru următorii ani, Guvernul trebuie să țintească susținerea a cel puțin 15-20 de proiecte de dezvoltare a serviciilor de creșă anual.

Confom planului de proiecte din cadrul FNDRL, aprobat pentru anul 2022, APL au optat în mare parte pentru proiecte legate de construcția/extinderea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, pentru care au fost înaintate 152 de proiecte din totalul celor 492. Pentru construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a  edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale au fost depuse doar 72 de proiecte, dintre care doar unul singur pentru extinderea serviciilor de educație timpurie.

Acest document este elaborat de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în cadrul proiectului „Mai multe oportunități: politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Republica Moldova”, realizat de Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), cu susținerea Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod neapărat poziția UNFPA, ADA și altor organizații afiliate.

 

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *