INTEGRAREA PREVEDERILOR CE ȚIN DE INCLUZIUNEA TINERILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN PROIECTUL DE LEGE CU PRIVIRE LA STAGIILE PLĂTITE ÎN SECTORUL PUBLIC

INTEGRAREA PREVEDERILOR CE ȚIN DE INCLUZIUNEA TINERILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN PROIECTUL DE LEGE CU PRIVIRE LA STAGIILE PLĂTITE ÎN SECTORUL PUBLIC


Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare (CIN) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) salută efortul deputaților din Parlamentul Republicii Moldova, a Autorităților Publice și a Societății Civile de a oferi mai multe șanse tinerilor în vederea facilitării tranziției acestora de la sistemul de educație către piața muncii.  În mod specific, ne referim la Proiectul de Lege nr. 429 din 24 noiembrie 2022 cu privire la stagiile plătite în sectorul public. Proiectul cuprinde o serie de prevederi cu privire la modalitatea de organizare a stagiilor profesionale plătite în sectorul public pentru tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani inclusiv.

În forma sa actuală, proiectul de lege nu abordează necesitățile tinerilor din grupuri dezavantajate, cum ar fi tinerii cu dizabilități, tinerii NEET[1], care au acces limitat la oportunități de educație sau programe de stagii.  Potrivit datelor BNS, rata tinerilor NEET din Republica Moldova crește de-a lungul anilor, fiind estimată în 2021 la 26,4% (15-29 ani). Conform datelor unui raport de analiză a AOPD[2], 48,6% dintre tinerii cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 15-34 de ani fac parte din categoria tinerilor NEET, fiind excluși din orice formă de educație, dar și de pe piața muncii. Astfel, constatăm că una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă persoanele cu dizabilități ține de incluziune, atât din punct de vedere a măsurilor de politici existente cu privire la piața muncii sau sistemul educațional, cât și din perspectiva accesibilizării infrastructurii. Tinerii NEET cu dizabilități sunt dublu marginalizați și excluși de pe piața muncii și/sau sistemul educațional, necesitând măsuri afirmative pentru a asigura șanse egale la oportunități de învățare, dar și în tranziția de la educație către piața muncii.

Problemele de accesibilitate constituie principalul impediment pentru tinerii cu dizabilități în antrenarea în studii profesionale, stagii de pregătire și încadrare în câmpul muncii. În pofida prevederilor legale existente, mediul public din Republica Moldova continuă a fi inaccesibil pentru persoanele cu dizabilități. Art. 17 alin. (1) din Legea Nr. 60 privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități (Capitolul III ACCESIBILITATEA) stipulează următoarele: […] autoritățile publice centrale și locale, […] evaluează situația în domeniu și întreprind măsuri concrete pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, la informație și la mijloacele de comunicare, inclusiv la tehnologia informației și la comunicațiile electronice, la alte utilități și servicii deschise sau furnizate publicului, atât în localitățile urbane, cât și în localitățile rurale, în conformitate cu normativele în vigoare. În același timp, obiectivul 6 al Programului Național de Incluziune Socială a Persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022 – Asigurarea accesibilității la infrastructură, la transporturi, la informație și comunicații pentru persoanele cu dizabilități – presupune următoarele acțiuni: […] efectuarea de către fiecare instituție publică a evaluării gradului de accesibilitate a infrastructurii, în baza unui chestionar tehnic elaborat și aprobat de către autoritățile responsabile de domeniul construcțiilor. În pofida acestor prevederi, condițiile stipulate nu sunt pe deplin respectate, astfel persoanele cu dizabilități rămânând în afara diferitor oportunități socio-economice. Mai mult decât atât, în RM nu există o instituție abilitată responsabilă de evaluarea condițiilor de accesibilitate existente.

Codul Contravențional al Republicii Moldova[3] prevede o serie de sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de accesibilitate, după cum urmează: (i) Art. 711. Discriminarea privind accesul la serviciile și bunurile disponibile publicului: Orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, bazată pe criteriu de […] dizabilitate, […] sau pe orice alt criteriu, manifestată în domeniul accesului persoanelor la serviciile oferite de autoritățile publice, la cele de asistență medicală, reabilitare medicală și la alte servicii de sănătate, la serviciile de protecție socială, bancare și financiare, de transport, culturale și de agrement, de vânzare sau de închiriere de bunuri mobile sau imobile, precum și la alte servicii și bunuri disponibile publicului, dacă fapta nu constituie infracțiune, se sancționează […]; (ii) Art. 177 (2)  Încălcarea legislației și documentelor normative în construcții manifestată prin: g) neasigurarea amenajării adecvate, conform normativelor în vigoare, a clădirilor, instalațiilor și încăperilor, […] pentru a asigura accesul și folosirea lor de către persoanele cu dizabilități; se sancționează […]. Deși, potrivit cadrului legal, nerespectarea condițiilor de accesibilitate sunt pasibile de sancțiune, nu este clar cine este agentul constatator pentru cazurile de nerespectare a prevederilor legislației și normativelor în construcție.

Condițiile precare de accesibilitate în clădiri, transport public și lipsa serviciilor de suport limitează șansele tinerilor cu dizabilități de a se integra în viața socio-economică. Potrivit Raportului generalizat privind inventarierea instituțiilor publice și de menire socială existente, din cele 5 137 de obiecte supuse inventarierii sub aspect de accesibilitate, 3 440 nu sunt adaptate sau nu corespund normelor[4]. Deși, conform Legii Nr. 121 din 25-05-2012 cu privire la Asigurarea Egalității[5] și Legii Nr. 60 din 30-03-2012 privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități[6] (art. 8), este interzis orice fel de discriminare a persoanelor cu dizabilități luând în considerare toate aspectele vieții sociale, tinerii cu dizabilități continuă a avea mai puține șanse decât tinerii cu abilități depline, în ceea ce privește accesul la studii, câmpul muncii și viața socială.

Luând în considerare cele menționate anterior, PROPUNEM:

  1. În proiectul de lege nr. 429 să fie introduse prevederi cu privire la obligativitatea asigurării condițiilor de accesibilitate la fiecare instituție publică de către administrația acestei instituții. Astfel, propunem ca Art. 4 să fie completat cu un nou alineat, cu următorul text: ”În scopul asigurării oportunităților și șanselor egale pentru tinerii cu dizabilități la stagiile plătite în sectorul public și pentru a atinge cota de 15%, autoritățile publice centrale sunt obligate să se asigure că instituțiile sunt accesibilizate pentru a putea fi folosite de către persoanele cu dizabilități și respectă toate cerințele prevăzute în Legea Nr. 60/2012 și Normativele în Construcții NCM C.01.06-2014[7]”.
  2. Introducerea în Dispoziții Finale a următorului text: Instituțiile Publice, sunt obligate să realizeze un audit al condițiilor de accesibilitate în termen de 3 luni de la aprobarea legii, iar în baza rezultatelor de a elabora un plan de accesibilizare a instituției pe termen de 2-3 ani, precum și obligativitatea de a raporta anual pe progresul legat de accesibilizarea instituției. În acest scop fiecare instituție va delega o persoană responsabilă de organizarea și implementarea proceselor.

 Integrarea recomandărilor sus-menționate este crucială din câteva considerente adiționale:

(i) Dreptul la un spațiu public accesibil este un drept fundamental al persoanelor cu dizabilități, și totodată un drept cheie, deoarece permite exercitarea celorlalte drepturi. Lipsa accesibilizării constituie discriminare, cea mai clară definiție în acest sens fiind dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Conform art. 14 al Convenției Europene a Drepturilor Omului[8], dreptul de a nu fi discriminat este încălcat nu doar atunci când statele tratează în mod diferit persoane aflate în situații analoage, fără a avea o justificare obiectivă și rezonabilă, dar și atunci când statele, fără o justificare obiectivă și rezonabilă, eșuează în a trata diferit persoanele ale căror situații sunt semnificativ diferite.

(ii) Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități[9], ratificată de Republica Moldova în anul 2007, susține sporirea incluziunii persoanelor cu dizabilități în cadrul comunității prin promovarea, protecția și asigurarea exercitării depline și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilități și promovarea respectului pentru demnitatea lor intrinsecă.

(iii) Accesibilitatea este o precondiție a incluziunii adevărate a persoanelor cu dizabilități. În măsura în care o persoană cu dizabilități poate să se deplaseze de la domiciliu la o instituție de educație sau la un loc de muncă, poate să își desfășoare activitatea folosind tehnologii asistive adecvate, poate să aibă acces la alte servicii publice furnizate de către autorități, abia atunci putem vorbi despre participare la viața socială. De altfel, importanța accesibilității la nivel european a fost recunoscută și cu prilejul stabilirii liniilor directoare pentru finanțarea proiectelor europene.

Statul, prin crearea stagiilor profesionale în sectorul public și condiții de acces la acestea, va crea mai multe oportunități pentru tinerii cu dizabilități, astfel contribuind la integrarea acestora în societate, dar și la îmbunătățirea calității vieții și a securității financiare a tinerilor cu dizabilități si familiilor lor.

[1] Tinerii NEET  se consideră tinerii care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la niciun fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație

[2] https://aopd.md/raport-de-analiza-situatia-tinerilor-neet-cu-dizabilitati-din-republica-moldova/

[3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133257&lang=ro#

[4] http://www.parliament.md/LinkClick.aspx?fileticket=EuMfL%2F8dN4o%3D&tabid=202&language=ro-RO  

[5] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106454&lang=ro#

[6] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133226&lang=ro#

[7] http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=107517#breadcrumbs

[8] https://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdf

[9] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117839&lang=ro

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *