Programe

Programul Abilitare Juridică şi Asistenţă

Scop

Promovarea şi monitorizarea legislaţiei cu privire la egalitatea de gen şi îmbunătăţirea cadrului legislativ existent.

Obiective prioritare

- Îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul egalităţii de gen;
- Sporirea nivelului de informare şi asistenţă juridică a populaţiei;
- Diminuarea incidenţei fenomenelor social distructive, ca discriminarea de gen, violenţa domestică şi hărţuirea sexuală;
- Contribuirea la crearea unui mediu favorabil pentru promovarea egalităţii de gen în contextul drepturilor omului;
- Consolidarea eforturilor ONG-urilor sensibile la dimensiunea de gen în vederea promovării dimensiunii egalităţii şi echităţii de gen în politicile şi programele publice.

Domenii şi activităţi prioritare

- Cercetări, studii şi sondaje de opinie privind diverse aspecte ale problematicii de gen;
- Participare la elaborarea şi perfecţionarea politicilor şi programelor în domeniul egalităţii de gen;
- Campanii informaţionale de mediatizare a legislaţiei din domeniul egalităţii de gen (spoturi publicitare, radio, TV);
- Informare, consiliere şi asistenţă juridică;
- Conferinţe, seminarii, training-uri.


Alte articole

Departamentul Resurse Informaţionale

Contribuirea la promovarea în societate a unui discurs integrator cu privire la problematica genurilor umane, statutul femeii şi egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi.

Programul Abilitare Politică şi Participare Comunitară

Promovarea dezideratului asigurării şanselor egale pentru femei şi bărbaţi în sectorul public din Republica Moldova.

Programul Abilitare Socială şi Educaţie

Contribuirea la consolidarea unui mediu favorabil schimbărilor democratice, la constituirea unei societăţi cu drepturi şi şanse egale pentru femei şi bărbaţi în Republica Moldova.

Programul Dezvoltare Economică şi Orientare Profesională

Informarea şi pregătirea membrilor societăţii cu privire la probleme ce ţin de discriminarea de gen pe piaţa muncii în vederea consolidării eforturilor actorilor sociali în procesul de prevenire şi diminuare a acestui fenomen şi a îmbunătăţirii politicilor de gen în sfera muncii.
GLOSAR
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
Statistica de gen
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan